REX-F4とFB400の入力レンジ比較表
REX-F4 FB400
ºC ºF ºC ºF
K 0〜200ºC 0〜800ºF -200〜+1372ºC -250.0〜+800.0ºF
0〜400ºC 0〜1600ºF 0.0〜400.0ºC -328.0〜+400.0ºF
0〜600ºC 0〜2502ºF 0.0〜800.0ºC 0.0〜800.0ºF
0〜800ºC -200〜+1372ºC -328〜+2502ºF
0〜1000ºC -200.0〜+400.0ºC 0〜800ºF
0〜1200ºC -200.0〜+800.0ºC 0〜1600ºF
0〜1372ºC
J 0〜200ºC 0〜800ºF -200〜+1200ºC -200.0〜+700.0ºF
0〜400ºC 0〜1600ºF 0.0〜400.0ºC -328.0〜+1200.0ºF
0〜600ºC 0〜2192ºF 0.0〜800.0ºC 0.0〜800.0ºF
0〜800ºC -200〜+1372ºC -328〜+2192ºF
0〜1000ºC -200.0〜+400.0ºC 0〜800ºF
0〜1200ºC -200.0〜800.0ºC 0〜1600ºF
T 0〜400ºC 0〜752ºF -200.0〜+400.0ºC -328.0〜+752.0ºF
-199.9〜400.0ºC -199.9〜+400.0ºF
-199.9〜100.0ºC -100.0〜+200.0ºF
-100.0〜200.0ºC -100.0〜+400.0ºF
0.0〜350.0ºC 0.0〜450.0ºF
0.0〜752.0ºF
E 0〜800ºC 0〜1600ºF -200〜+1000ºC -328〜+1832ºF
0〜1000ºC 0〜1832ºF -200.0〜+700.0ºC -328.0〜+1292.0ºF
L 0.0〜900.0ºC 0.0〜1652.0ºF
U 0.0〜600.0ºC 0.0〜1112.0ºF
N 0〜1200ºC 0〜2300ºF 0〜1300ºC 0〜2372ºF
0〜1300ºC 0〜2372ºF
R 0〜1600ºC 0〜1769ºF -50〜+1768ºC -58〜+3214ºF
0〜1769ºC 0〜3216ºF
S 0〜1600ºC 0〜1769ºF -50〜+1768ºC -58〜+3214ºF
0〜1769ºC 0〜3216ºF
B 400〜1800ºC 800〜3200ºF 0〜1800ºC 0〜3272ºF
0〜1820ºC 0〜3308ºF
W5Re/W26Re 0〜2000ºC 0〜4000ºF 0〜2300ºC 0〜4200ºF
0〜2320ºC
PLII 0〜1390ºC 0〜2534ºF
Pt100 -199.9〜+649.0ºC -199.9〜+999.9ºF -100.00〜+100.00ºC
-199.9〜+200.0ºC -199.9〜+400.0ºF -200.0〜+850.0ºC -199.99〜+199.99ºF
-100.0〜+50.0ºC -199.9〜+200.0ºF -200.0〜+200.0ºC -328.0〜+1562.0ºF
-100.0〜+100.0ºC -100.0〜+100.0ºF
-100.0〜+200.0ºC -100.0〜+200.0ºF
0.0〜50.0ºC 0.0〜50.0ºF
0.0〜100.0ºC 0.0〜100.0ºF
0.0〜200.0ºC 0.0〜200.0ºF
0.0〜300.0ºC 0.0〜400.0ºF
0.0〜500.0ºC 0.0〜500.0ºF
JPt100 -199.9〜+649.0ºC -100.00〜+100.00ºC -199.99〜+199.99ºF
-199.9〜+200.0ºC -200.0〜+640.0ºC -328.0〜+1184.0ºF
-100.0〜+50.0ºC -200.0〜+200.0ºF
-100.0〜+100.0ºC
-100.0〜+200.0ºC
0.0〜50.0ºC
0.0〜100.0ºC
0.0〜200.0ºC
0.0〜300.0ºC
0.0〜500.0ºC
0〜20mA 0.0〜100.0
(-1999〜9999の間で、レンジ範囲・分解能を注文時に指定することができます。)
-19999〜19999
4〜20mA
1〜5V
0〜5V
0〜10V
0〜1V
0〜10mV
0〜100mV
-100〜+100mV
-10〜+10mV
ライン
戻る
ライン
理化工業株式会社
RKC INSTRUMENT INC.